Privacy &
Cookieverklaring

 

Galapagos NV en de vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks worden gecontroleerd door Galapagos NV, een Belgische naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België (‘het Bedrijf’, ‘wij’, ‘we’,‘ons’ of ‘Galapagos’) vindt uw privacy belangrijk. Daarom willen we transparant zijn over welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen en hoe we deze gegevens gebruiken. Voor de persoonsgegevens die via deze website verzameld worden, treedt Galapagos nv, Generaal De Wittelaan 11 A3, 2800 Mechelen op als verwerkingsverantwoordelijke. Op die manier hebben we de controle over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en de doeleinden waarvoor deze worden gebruikt.

Bovendien willen we u op de hoogte brengen van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring licht toe hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we verzamelen via de Galapagos website (‘de Site’) of een gerelateerde website die door het Bedrijf wordt beheerd, of de persoonsgegevens die we verzamelen in het kader van het verlenen van ondersteuning of andere diensten (‘Diensten’), en hoe wij deze gegevens beschermen. We raden u ten zeerste aan deze privacyverklaring te lezen en bij vragen contact met ons op te nemen via dpo@glpg.com.

We bevestigen dat persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de Belgische, Europese en relevante privacywet- en regelgeving van de Verenigde Staten, inclusief de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens - Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Informatie die we verzamelen


Persoonsgegevens omvatten alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (ook wel ‘betrokkene’ genoemd). Daaronder vallen onder meer: uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, identificatienummer of locatiegegevens. Meer informatie over de persoonsgegevens die we verzamelen, vindt u hieronder in de specifieke secties van deze Privacy- en Cookieverklaring.

Voor welke doeleinden gebruiken we de informatie die we verzamelen


We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de verwerking van uw verzoeken, om onze activiteiten uit te voeren, om analyses en samengevoegde gegevens te ontwikkelen waarmee wij of onze partners onze Site en aanverwante Diensten kunnen verbeteren, voor wervingsdoeleinden of om met u te corresponderen. Hieronder vindt u een overzicht van de kanalen waarlangs momenteel informatie wordt verzameld op de Site, inclusief het type persoonsgegevens dat via die kanalen wordt verzameld en hoe deze gegevens worden gebruikt.
 

Rechtsgrond voor de verwerking


We verwerken uw persoonsgegevens enkel als we uw voorafgaande toestemming hebben verkregen, of als de verwerking noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen na te komen, om op uw verzoek precontractuele stappen te ondernemen, om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen, of om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen.
 

Gebruik van onze website


Wanneer u onze website gebruikt om u te abonneren op persberichten of updates van klinische studies of gewoon om contact met ons op te nemen, kunnen we de volgende informatie verzamelen: naam, e-mailadres, bedrijf waarvoor u werkt, voorkeurstaal voor communicatie, en eventuele andere informatie die u ons verstrekt.

Contact


Op de Contactpagina vindt u de kantooradressen, e-mailadressen en telefoonnummers waarop u contact met ons kunt opnemen. Andere contactgegevens vindt u op onze online rapporteringspagina of in het nieuwsgedeelte van de Site. Door contact met ons op te nemen verstrekt u ons mogelijk persoonsgegevens, naast de andere informatie met betrekking tot uw vraag of verzoek. Op basis van de persoonsgegevens die u ons verstrekt, kunnen we contact met u opnemen in antwoord op uw vraag om de gevraagde diensten te leveren. Naargelang van uw voorkeur nemen we contact met u op via e-mail of telefoon.

Nieuws via mail


Om u te abonneren op de persberichten van Galapagos moet u verplicht uw naam en e-mailadres invullen. Deze informatie wordt bewaard in een database die buiten de EER wordt gehost. We hebben het nodige gedaan om ervoor te zorgen dat de verwerker die verantwoordelijk is voor deze databank voldoende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om deze gegevens te beveiligen.

We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om:

 • met uw uitdrukkelijke toestemming in de toekomst contact met u op te nemen in verband met studies die betrekking hebben op hetzelfde onderzoeksgebied of nieuwe mogelijkheden van Galapagos die aangewezen kunnen zijn;
 • u indien nodig servicegerelateerde aankondigingen te sturen, zoals een e-mail om u te laten weten dat onze Diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn wegens onderhoud;
 • u te informeren over belangrijke wijzigingen aan dit beleid of deze Site

 

Sollicitaties


Bij sollicitatie of spontane sollicitatie kunnen volgende persoonsgegevens verwerkt worden voor de sollicitatieprocedure:

 • alle persoonsgegevens die u ons verstrekt via ons sollicitatieformulier, inclusief maar niet beperkt tot volledige naam, geboortedatum en -plaats, e-mailadres, telefoonnummer, foto, burgerlijke staat, begeleidende brief, cv, hobby’s en interesses, beroepservaring, diploma’s, LinkedIn-profiel, Indeed-profiel en de functie waarvoor u hebt gesolliciteerd;
 • statussen, notities en planning met betrekking tot uw sollicitatie;
 • verzamelde gegevens door interviewers en recruiters; 
 • vereiste documenten krachtens de immigratiewetgeving;
 • e-mailcommunicatie;
 • evaluatie van de gesprekken en feedback.


Wanneer u via onze website naar een functie solliciteert, verzamelen we de volgende persoonsgegevens voor wervingsdoeleinden om de sollicitatieprocedure vlot te laten verlopen. Deze wervingsdoeleinden omvatten:
 

 • beoordeling van uw geschiktheid voor de betrokken functie of voor toekomstige functies die beschikbaar kunnen worden;
 • beheer van uw sollicitatie;
 • de communicatie met u vergemakkelijken;
 • opbouw van een wervingsreserve; en
 • kennisgeving van nieuwe functies.


Sollicitanten moeten correcte en actuele informatie verstrekken en mogen niet bewust relevante informatie weglaten die cruciaal is voor de selectieprocedure. Sollicitanten die weigeren informatie te verstrekken die nodig is om de geschiktheid voor de betrokken functie te beoordelen, kunnen van de selectieprocedure worden uitgesloten, tenzij de sollicitant een gegronde reden heeft om te weigeren dergelijke informatie te verstrekken.


Als u niet zou solliciteren via onze website, kan het Bedrijf uw persoonsgegevens ook uit andere bronnen verzamelen, zoals wervingsbureaus, professionele sociale netwerken en voormalige werkgevers.


Deze informatie wordt vervolgens ingevoerd in onze personeelsdatabase die wordt gehost op een server in de EER. Daarnaast doen we een beroep op externe dienstverleners zoals Recruitee (https://recruitee.com/en/privacy) om sollicitanten de mogelijkheid te geven te solliciteren via LinkedIn (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy) of Indeed (https://www.indeed.com/legal). Houd er rekening mee dat deze derden ook gebruik kunnen maken van cookies of gelijkaardige technologieën.


Als u niet geselecteerd wordt voor de functie waarvoor u solliciteerde, wordt u via e-mail op de hoogte gebracht en bewaren we uw persoonsgegevens gedurende maximaal twee jaar nadat ze werden verzameld in de databank om u te informeren over nieuwe functies waarvoor u in aanmerking zou komen. Ook een spontane sollicitatie wordt twee jaar bewaard.

 

Portaalsites voor klinische onderzoeksinformatie


Van tijd tot tijd creëren we informatieportalen op de Site om betrokken partijen te informeren over klinische onderzoeken. Wanneer u zich abonneert op toekomstige updates op deze portalen, moet u mogelijk een aanmeldingsformulier invullen en de volgende persoonsgegevens verstrekken: naam, e-mailadres, land en voorkeuren. We slaan informatie die we verzamelen op om een ‘profiel’ aan te maken op basis van uw voorkeuren. We gebruiken dat profiel om de inhoud te verbeteren van de Diensten en gerelateerde producten waarvoor u belangstelling hebt getoond. We delen uw profiel niet met derden, behalve zoals uiteengezet in onze Algemene voorwaarden voor een van de Diensten die van tijd tot tijd beschikbaar kunnen zijn.

 

Zakelijke contacten


Indien u een zakelijke contactpersoon bent van Galapagos, worden uw persoonsgegevens gebruikt voor zakelijke relatiebeheerdoeleinden, zoals het onderhouden van de relatie met bijvoorbeeld onze contractanten, dienstverleners, partners, consultants, enz. De persoonsgegevens die worden gebruikt, zijn onder meer: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, organisatiegegevens, contactgeschiedenis, handtekening. Deze informatie kan rechtstreeks zijn verstrekt door u of door de organisatie waaraan u verbonden bent.

 

Onze klanten


Onze klantendatabase omvat personen met wie we eerder zakelijke relaties hadden, inclusief maar niet beperkt tot onderzoekers die deelnamen aan klinische studies, belangrijke opiniemakers, (voormalige) leden van de adviserende en wetenschappelijke raden, contacten verzameld op evenementen, en personen die contact hebben opgenomen met Galapagos. De databank bevat ook openbaar beschikbare contactgegevens.


Indien u klant of prospect bent van Galapagos, worden uw persoonsgegevens gebruikt voor bedrijfsontwikkelingsdoeleinden, zoals communicatie over de Diensten en aanverwante producten, organisatie van focusgroepgesprekken, marktstudies enz. De persoonsgegevens die worden gebruikt, zijn onder meer: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, organisatiegegevens, contactgeschiedenis met Galapagos.

 

Bewaring van gegevens


Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. We zullen de informatie die we hebben geregeld herzien en nagaan of er nog een juridische of zakelijke noodzaak is om deze op te slaan. In geval van informatieportalen voor klinisch onderzoek die informatie verstrekken over klinische onderzoeken, worden uw persoonsgegevens verwijderd zodra het portaal niet langer in gebruik is of onze Diensten niet langer worden geleverd.

Om het Bedrijf te beschermen tegen rechtsvorderingen of om te reageren op mogelijke vragen, kunnen bestanden worden opgeslagen in back-ups van het Bedrijf of in de archieven in overeenstemming met de geldende verjaringstermijnen. Deze gearchiveerde kopieën zullen alleen door het Bedrijf worden gebruikt indien dit strikt vereist is voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en kunnen in dergelijke situaties worden gedeeld met juridische adviseurs.

 

Uw rechten


U hebt de mogelijkheid om uw rechten uit te oefenen zoals beschreven in de AVG. Als betrokkene kunt u de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op informatie

  U kunt toegang vragen tot alle verzamelde persoonsgegevens (inclusief verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, geschatte bewaarperiode) voor inspectie.
 • Recht op rectificatie, wissing en beperking

  U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten verbeteren of wijzigen en, in bepaalde omstandigheden, om uw persoonsgegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. U stemt ermee in dat wij bepaalde diensten niet langer kunnen leveren indien u ons bepaalde gegevens weigert te verstrekken of ons vraagt om uw persoonsgegevens te wissen. U hebt bovendien het recht om in bepaalde omstandigheden te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 • Recht om toestemming in te trekken

  Als de verwerkingsactiviteit gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van deze toestemming heeft echter geen invloed de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór deze werd ingetrokken.

 • Recht van bezwaar

  Indien u niet langer updates of direct marketing wenst te ontvangen, heeft u het recht een dergelijke aanvraag in te dienen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@glpg.com of klik op de link om u uit te schrijven in onze e-mails. Houd er rekening mee dat u geen bezwaar kunt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of uw onderneming (bijvoorbeeld voor de facturatie van bestelde diensten aan de betrokkene of zijn onderneming).

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

  U hebt het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en/of om die gegevens door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 • Recht om een klacht in te dienen

  Als u op enig moment van mening bent dat wij inbreuk hebben gemaakt op uw privacy, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens in het land waar u woont. De contactgegevens van de Europese toezichthouders vindt u hier: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/national-data-protection-authorities-jan_2018_en.pdf

Om bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Galapagos’ Data Protection Officer, dpo@glpg.com. Na controle van uw identiteit en van de rechten van de betrokkenen zullen wij alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om aan het verzoek te voldoen, tenzij dit volstrekt onredelijke maatregelen vereist (bv. technisch of organisatorisch vrijwel onmogelijk of extreem duur). We kunnen onredelijk repetitieve of systematische verzoeken weigeren te verwerken.

Voorwaarden voor het delen van informatie


Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt door moeder- of dochterondernemingen of filialen binnen de bedrijfsfamilie van Galapagos nv, partnerentiteiten en leveranciers en dienstverleners die we kunnen inhuren om ons bij te staan. We zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan iemand anders doorgeven, behalve (a) aan opvolgers die onze activiteiten voortzetten, of (b) wanneer de wet dat vereist. We delen uw persoonsgegevens alleen met leveranciers op de manieren die in deze Privacyverklaring worden beschreven.


De persoonsgegevens die wij van u verzamelen worden niet zonder uw toestemming verkocht, verhandeld of overgedragen aan externe partijen, behalve in gevallen waarin wij persoonsgegevens delen voor Diensten die van tijd tot tijd beschikbaar zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de hieronder beschreven situaties:
 

 • We kunnen persoonsgegevens vrijgeven aan bevoegde personeelsleden of externe contractanten die we in dienst hebben om namens ons taken uit te voeren en voor zover we informatie met hen moeten delen om onze activiteiten uit te voeren of om u producten, diensten en aanbiedingen te leveren. Tenzij anders aan u gecommuniceerd, hebben onze gemachtigde personeelsleden niet het recht om persoonsgegevens die wij met hen delen te gebruiken op een andere manier dan noodzakelijk om met ons te werken. U stemt hierbij in met het delen van de persoonsgegevens die we voor bovenstaande doeleinden van u verzamelen.
 • We kunnen uw persoonsgegevens vrijgeven als we van mening zijn dat dit nodig is om mogelijke schendingen van onze Algemene voorwaarden te onderzoeken, of om deze Algemene Voorwaarden af te dwingen.
   

Internationale overdracht


Voor gebruikers die in de Europese Economische Ruimte (“EER”) wonen, kunnen de gegevens die wij van u verzamelen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de EER. Ze kunnen ook worden verwerkt door personeelsleden buiten de EER die voor ons of voor een van onze leveranciers werken.

Als we gegevens overdragen buiten de EER, zorgen we dat de volgende veiligheidsmaatregelen worden nageleefd:

 • De gegevens worden overgedragen aan een niet-EER-land dat volgens de Europese Commissie een adequaat beschermingsniveau heeft.

 • Er wordt een overeenkomst inzake gegevensoverdracht en gegevensverwerking afgesloten met gelieerde ondernemingen van Galapagos of derden om ervoor te zorgen dat zij hetzelfde beschermingsniveau garanderen als hetgeen vereist is binnen de EER.
   

Informatiebeveiliging

Wij verbinden ons ertoe de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw informatie te beschermen. Daarom nemen we passende technische en organisatorische maatregelen om de toegang tot persoonsgegevens te beperken tot onze werknemers, personeelsleden, contractanten of vertegenwoordigers die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben voor de uitvoering van de taken die we hun hebben opgelegd. Alle gegevens die door onze Diensten worden verzameld, worden door ons opgeslagen in een met een wachtwoord beveiligde database. Alleen wij en onze eventuele externe verwerkers hebben toegang tot deze database.

We beschermen de aan ons verstrekte persoonsgegevens met redelijke beveiligingsmaatregelen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging. Hoewel wij en onze externe verwerkers standaard beveiligingsmaatregelen implementeren, kunnen we de fysieke of elektronische beveiliging van de servers en databases waarop de Diensten worden gehost niet garanderen. We eisen van onze partners met wie we uw informatie delen dat ze akkoord gaan met de beveiligingsvereisten in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Als u kopieën maakt van informatie van de Diensten, kunnen we de veiligheid en privacy van de informatie in dergelijke kopieën niet beschermen.

Cookies en Do Not Track

Zoals nu gebruikelijk is bij de meeste websites, gebruikt onze Site cookies om bepaalde informatie over uw gebruik van de Site te registreren. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door een website worden gegenereerd en door uw webbrowser worden opgeslagen. Alle aldus verkregen informatie wordt anoniem en geaggregeerd gebruikt zonder dat het mogelijk is om u op basis hiervan te identificeren. U bent niet verplicht onze cookies te aanvaarden en u kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat deze geen cookies accepteert. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kunt u dat specifiek doen voor het type browser dat u gebruikt:

 

In deze tabel vindt u de soorten cookies, de doeleinden waarvoor deze gebruikt worden en de bewaartermijnen.

Cookienaam

Doel

Bewaartermijn

PRESTATIECOOKIES

_ga

(geplaatst door Google Analytics)

Om beter te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door informatie te verstrekken over de bezochte rubrieken, de doorgebrachte tijd op de website en eventuele problemen die zich voordoen, zoals foutmeldingen. Hiermee kunnen We de prestaties van onze websites verbeteren.

Standaard vervalt deze cookie na 2 jaar

_gat


(geplaatst door Google Analytics

Deze cookie wordt gebruikt om de gegevensinzameling te beperken wanneer er veel verkeer is op de site.

10 minuten

_gid


(geplaatst door Google Analytics)

Om de sessieactiviteit voor elke gebruiker op te slaan en te groeperen.

25 uur

SESSIECOOKIES

_PHPSESSID

Slaat de informatie van uw sessie tijdelijk op zodat u het formulier niet opnieuw hoeft in te vullen wanneer u de pagina herlaadt.

Als de browsersessie eindigt.

_wfvt_ [ID van website]

Deze bevatten informatie over uw algemene locatie.

Als de browsersessie eindigt.

ANDERE COOKIES

wordfence_verifiedHuman


(geplaatst door de Wordfence Security WordPress-plugin)

De site beschermen tegen kwaadaardige aanvallen.

24 uur

_gat_gtag_[ID van website]

Identificatiecode van de website voor het opvolgen van bezoeken

2 jaar

scf_cookielayer_storage

Slaat de informatie op over het feit dat u akkoord bent gegaan met de gebruiksvoorwaarden van de website.

30 dagen


Cookies van derden


Bepaalde cookies worden geplaatst door een derde partij, bijvoorbeeld Google Analytics, om het websitegebruik te meten. Deze cookies zijn te vinden in de internettools van andere bedrijven die we gebruiken om onze site te verbeteren. LinkedIn en Twitter hebben allemaal hun eigen cookies die door hen worden beheerd. Als u niet wilt dat een website cookies plaatst op uw apparaat, kunt u uw browserinstellingen zoals hierboven beschreven wijzigen.

Onze Site en Services reageren momenteel niet op Do Not Track (DNT)-signalen.

 

Minderjarigen


Onze Diensten zijn niet gericht op personen jonger dan 16 jaar. We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als we weten dat een kind jonger dan 16 jaar ons persoonsgegevens heeft verstrekt, zullen we redelijke maatregelen nemen om dergelijke informatie uit onze systemen te verwijderen en de betrokken account af te sluiten.

 

Wijzigingen in onze Privacyverklaring


Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden herzien. Eventuele wijzigingen aan deze Privacyverklaring worden aangegeven door vermelding van de ingangsdatum en het versienummer. Als u onze sites blijft gebruiken nadat onze Privacyverklaring is gewijzigd, geeft u aan dat u instemt met deze nieuwe informatie.

 

Juridische disclaimers – VOOR INWONERS EN BURGERS VAN DE VS


Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens bekend te maken in de volgende omstandigheden: om te voldoen aan onze wettelijk verplichtingen; als we van mening zijn dat bekendmaking noodzakelijk is om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of van anderen te beschermen; om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridisch proces in verband met ons of onze Diensten; of in het kader van een feitelijke of voorgestelde bedrijfstransactie of insolventieprocedure betreffende alle of een deel van de activiteiten of activa waarop de informatie betrekking heeft. Door de Diensten te gebruiken, stemt u ermee in dat alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden overgedragen naar de Verenigde Staten en daar worden verwerkt. OMDAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN BEPAALDE BEPERKINGEN OF AANSPRAKELIJKHEIDSDISCLAIMERS NIET TOESTAAN, ZIJN DEZE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.
 

Contact

Voor vragen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met: dpo@glpg.com.